h

Paarse Krokodillen en geld voor evaluatie keukentafelgesprekken

11 november 2016

Paarse Krokodillen en geld voor evaluatie keukentafelgesprekken

Foto: Gemeente Meppel

Tijdens de eerste termijn van de begrotingsvergadering van 10 november pleitte de SP voor een oprichting van een Paarse Krokodillenbrigade en meer geld voor een onafhankelijke evaluatie van de keukentafelgesprekken. De hele bijdrage van de fractie lees je hier:

Voorzitter, sinds de start van dit college heeft de SP op meerdere momenten gevraagd naar hun visie. En iedere keer kwamen we tot de conclusie dat de visie eigenlijk niet veel verder kwam dan het op orde maken van de gemeentelijke huishoudboekjes.
Erg belangrijk, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar toch ook wat beperkt.
In deze begroting lezen we dat het college ervoor heeft gekozen om het idee van een eigen visie helemaal los te laten en die uit te besteden aan een groep Meppelers die zich de M20 noemt.
En voorzitter, dat is misschien ook wel zo verstandig. Want als het niet in je zit, moet je soms gewoon wat hulp van buitenaf inschakelen, daar is niks mis mee.
Bovendien kan het betekenen dat er op deze manier ook wat meer slagkracht ontstaat en dat er eindelijk weer wat beweging komt. Beweging die we tot nu toe nog maar weinig hebben gezien van het college.
Natuurlijk is het wel belangrijk dat de gemeenteraad op een goede manier wordt betrokken. Maar voorzitter, de SP heeft er vertrouwen in dat het college en de M20 zich hier allebei bewust van zijn. Het is vooral ook aan ons als raad om kenbaar te maken hoe wij onze rol daarin zien.
Wat de SP betreft willen we regelmatig op de hoogte worden gehouden van waar de M20 en het college mee bezig zijn, willen we graag meedenken en willen we weten wat en wanneer er iets van de raad wordt verwacht. Kan het college toezeggen dat zij dat gaat doen?
Voorzitter, dan iets anders: er wordt veel gesproken over het levendig houden van de binnenstad en het bevorderen van werkgelegenheid.
Om dat voor elkaar te krijgen moeten we werken aan een goed ondernemersklimaat in de gemeente. Aan de ene kant doen we van alles om dat te bereiken maar aan de andere kant zijn er overbodige regels en procedures die vooral juist dat doel in de weg staan.
Denk aan de regel waarbij de gemeente bepaalt in welke maanden terrassen open mogen zijn. Is er een keer een mooie dag buiten die maanden om dan mag de horeca-ondernemer zijn terras niet opzetten en verliest hij omzet.
Die ondernemer heeft er niks aan, de mensen die in de stad zijn en in het zonnetje willen zitten hebben er niks aan en de gemeente heeft er ook niks aan.
De SP wil zulke regels en procedures in kaart brengen en wil daar vanaf. Zo stimuleren we de ontwikkeling van de werkgelegenheid en verbeteren we het ondernemersklimaat. Daarom dienen we een motie in om te komen tot een Paarse Krokodillenbrigade.
Een jaarlijks wisselende vertegenwoordiging van ondernemers uit diverse branches van het bedrijfsleven die samen met de gemeente om tafel gaat zitten om onzinnige regels en procedures te schrappen.
We roepen daarom het college in onze motie op om een eerste inventarisatie van dergelijke regels en procedures te maken en die te gebruiken als startpunt voor het oprichten van de Paarse Krokodillenbrigade die vanaf zomer 2017 actief moet zijn.
Voorzitter, dan enkele opmerkingen over de manier waarop het college met het sociaal domein omgaat.
Voor de SP is het belangrijk dat het effect van beleid op het welzijn van de mensen centraal staat. We willen dan ook graag inzicht in hoe de mensen die de ondersteuning en zorg ontvangen dit nou zelf beleven.
We lezen in de begroting nog te veel dat er wel in de gaten wordt gehouden wat er met de centen gebeurt, maar niet hoe het de mensen vergaat.
Ja, het is belangrijk om te weten wat er met je budgetten gebeurt maar het is nog belangrijker om te weten wat er met je inwoners gebeurt.
We begrijpen overigens wel dat dat een moeilijke vraag is. Euro’s laten zich makkelijk tellen, en procedures zijn inzichtelijk te maken, om te weten hoe het met mensen gaat zul je meer moeite moeten doen.
De SP is dan ook blij dat er afgelopen juli een motie is aangenomen op initiatief van GroenLinks, de SP en Sterk Meppel om een externe, onafhankelijke evaluatie van de keukentafelgesprekken te laten doen en zo te onderzoeken hoe het nu echt met de mensen gaat.
Wij hebben er vertrouwen in dat dit de nodige inzichten gaat opleveren waarmee we de zorg en ondersteuning voor de inwoners kunnen verbeteren.
Maar we weten ook dat als dat voorstel voor het onderzoek hier in de raad komt, dat daar een prijskaartje aan hangt. De wethouder heeft aangegeven dat dit dan zou moeten worden betaald vanuit het budget voor het sociaal domein maar het leek ons goed om de betaalbaarheid te vergroten door de investering in een ander, wat de SP betreft overbodig, onderzoek te schrappen.
Om die reden dienen wij een amendement in om de 25.000 euro die het college wil besteden aan een onderzoek voor een parkeerverwijssysteem, te bestemmen voor de externe evaluatie van de keukentafelgesprekken.
De SP ziet absoluut geen meerwaarde in een parkeerverwijssysteem in een klein centrum als Meppel en vindt het daarom weggegooid geld wat we beter aan iets nuttigs kunnen besteden zoals de uitvoering van de motie Evaluatie Keukentafelgesprekken WMO.
Voorzitter, waar we waardering voor hebben is de manier waarop het college omgaat met het opzetten van een nieuwe manier van schuldhulpverlening.
Op andere onderwerpen hebben we het college wel eens beticht van wensdenken maar dit is een manier van denken die volgens ons getuigt van realisme. We hopen dan ook van harte dat deze aanpak breder wordt ingezet binnen dit stadhuis.
En tegen het college zeggen we: Kijk vooral ook naar andere gemeenten in Nederland die hun eigen lijnen trekken die werken voor hun gemeente, ook al schoppen ze daarmee soms tegen het zere been van staatssecretaris Klijnsma.
Kijk naar de pilots die gericht zijn op het concreet wegnemen van geldzorgen zodat mensen weer de ruimte in hun hoofd krijgen om verder te gaan met hun leven.
Een voorbeeld is een pilot van een gemeente en een grote zorgverzekeraar waarbij met een afbetalingsregeling en directe inhouding van de premie op de bijstand de armlastige burgers niet langer hoeven te stressen over boetes en dreigbrieven. Een vergelijkbare proef werd gehouden onder bijstandsgerechtigden met een huurachterstand bij de woningbouwvereniging.
De zorgen en stress die met geldzorgen gepaard gaan nemen bezit van iemands denkkracht. Ruimte voor toekomstplannen en zoeken naar een baan is er in die situatie niet. 
Beide pilots zijn zo succesvol omdat ze de mensen waar het om gaat weer de ruimte geven om rustig adem te halen en hun leven te overzien.
Dus college, zoek die positieve voorbeelden op en durf je eigen lijn te trekken. De inwoners van onze gemeente die in die situatie zitten zullen jullie dankbaar zijn.
Voorzitter, de SP zet zich iedere dag in voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We toetsen de voorstellen van het college aan die drie waarden en handelen daar vervolgens naar.
We zien tegelijkertijd in de afgelopen maanden dat er veel is gebeurd waar politici en media van zijn geschrokken. Uitslagen bij referenda en verkiezingen waarbij het ook voor ons als raadsleden belangrijk is om na te denken over de rol die wij binnen de democratie vervullen.
Voorzitter, daarom enkele woorden ter afsluiting: de wereld is veranderd, de politiek is veranderd.
Denk niet dat helemaal een ver van ons bed show is, denk niet dat alles hetzelfde is gebleven in Nederland en denk niet dat er niks is veranderd hier in Meppel.
Er is een steeds grotere groep mensen die niet meer wordt gezien door de politiek. Mensen die op hun beurt politici gelijk stellen aan onbetrouwbaar en onbekend.
Steeds meer zijn er twee werelden die naast elkaar zijn gaan leven in plaats van met elkaar: die van de spraakzame burgers die overal een zegje over hebben en die van hen die onzichtbaar zijn.
Voorzitter, de reden dat wij hier met z’n allen in deze raadszaal zitten is omdat wij gekozen zijn om het hele volk te vertegenwoordigen en niet alleen hen die zich op welbespraakte en welgevallige wijze laten horen.
Het is onze taak om iedereen op te zoeken en met iedere Meppeler het gesprek aan te gaan. Ga naar die mensen toe en ga met ze praten over hun hoop en hun angst, over hun vragen en hun antwoorden.
Je zult erachter komen dat je het soms eens zult zijn en soms ook keihard oneens, maar dat je wel allebei het beste wil voor Meppel. Je zult erachter komen dat de vooroordelen die je over elkaar had niet kloppen
en je zult erachter komen dat dat het begin is van vertrouwen en échte volksvertegenwoordiging.
Het is niet altijd comfortabel om te doen, het kost tijd en een open houding maar doen we het niet dan kunnen we onszelf niet serieus nemen als volksvertegenwoordigers en verliezen we onze legitimiteit.
Voorzitter, ik sluit af met een stukje uit het gedicht Een mens is meer van Karel Glastra van Loon:
Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
Met het goede dat je doet

Reacties

Top dat jullie voor ons inwoners van Meppel hard maken. Wij hebben zowel met een keukentafelgesprek als schuldhulpverlening te maken. Bij het keukentafelgesprek, werden wij totaal niet gehoord door de wmo consulent. Gevolg dat wij bezwaar hebben aangetekend. Met hulp van onze begeleiding, hebben wij met een soort koehandel. De doelen bereikt. Schijnbaar vergeten ze, dat wij ook gewoon mensen zijn. Die zo goed mogelijk willen mee draaien binnen de maatschappij.

Schuldhulpverlening, hebben wij zelf geregeld. Door het missen van de adempauze, zijn onze problemen groter geworden. Dan nodig was geweest. Leven van 20€ in de week, ondanks wij een midden modaal inkomen hebben. Welkom in Nederland. Heb ook een gesprek met staatssecretaris Klijnsma mogen voeren. Zij is ook geschrokken, hoe snel een situatie kan verslechteren. Terwijl jij het probeert dat te voorkomen.

Hopelijk geeft college gehoor aan jullie vragen!!

Reactie toevoegen

U bent hier