h

SP wil bezuinigingen op cultuur van tafel bij behandeling perspectiefnota

3 juli 2017

SP wil bezuinigingen op cultuur van tafel bij behandeling perspectiefnota

Op 29 en 30 juni vergaderde de gemeenteraad van Meppel over de Perspectiefnota. Hier staan de plannen ven het Meppeler bestuur in voor de komende jaren. De SP zette vanuit de oppositie kanttekeningen bij dit document en wilde onder andere een heroverweging van de bezuiniging op cultuur en een verlaging van de eigen bijdrage bij de WMO.

Fractievoorzitter Xander Topma had het tijdens de vergadering ook over het gebrek aan tempo waar belangrijke plannen mee naar de raad komen: "Waar dit college zichzelf ziet als het college van de verbinding, zien wij ze als het college van de vertraging." Hij noemde daarbij enkele voorbeelden: "Belangrijke stukken als het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan, de Cultuurnota en de Woonvisie zijn keer op keer vooruit geschoven." Allemaal tekenen van een gebrek aan daadkracht, volgens de SP.

Cultuur en de zorg toegankelijk houden voor iedereen
De fractie van de SP diende tijdens deze vergadering twee eigen voorstellen in. Eén voorstel was ingediend om de geplande bezuiniging van 125.000 euro op de cultuur tegen te houden en één om de eigen bijdrage in de WMO te verlagen. "Zowel culturele activiteiten als de zorg moeten toegankelijk zijn voor iedere Meppeler, ongeacht de dikte van hun portemonnee", aldus Topma.

Aan het einde van de vergadering werd er gestemd over alle ingediende voorstellen en de Perspectiefnota. De motie om de bezuinigingen op cultuur te heroverwegen werd gesteund door de hele oppositie maar weggestemd door de hele coaltie. Hierdoor word er door een meerderheid van de raad nog verder het mes in de sector gezet. Het SP-voorstel om de eigen bijdrage naar draagkracht te verlagen ontving wel steun van een meerderheid van de raad. "Het is niet alles wat we gehoopt hadden maar zijn toch heel blij dat de deur nu open staat voor een verlaging van de eigen bijdrage voor hen die het niet kunnen betalen", zegt fractievoorzitter Xander Topma

De hele bijdrage van de SP-fractie is hier te lezen:

Voorzitter

Het zijn de laatste maanden van deze collegeperiode, hoogste tijd dus om de balans op te maken.

De SP is vanaf het begin af aan geen fractie die op alles nee zegt omdat we in de oppositie zitten. We beoordelen voorstellen op de inhoud, de ene keer zijn we voor en de andere keer zijn we wat minder voor.

We proberen daar fair in te zijn en zoeken naar de samenwerking in plaats van de tegenstelling.

Zo ook bij de start van dit college. We konden eigenlijk nooit iets afdingen op hun goede bedoelingen. Meer buiten dit stadhuis zijn, de verbinding met de samenleving zoeken en de hang naar een nieuwe bestuursstijl sprak ons wel aan.

Maar voorzitter, na dik drie jaar moet de SP helaas concluderen dat hoewel de bedoelingen goed waren, ze niet uit de verf zijn gekomen.

Waar dit college zichzelf ziet als het college van de verbinding, zien wij ze als het college van de vertraging.

Die typering is niet uit de lucht gegrepen.

Belangrijke stukken als het GVVP, de cultuurnota en de Woonvisie zijn keer op keer vooruit geschoven. Als het één keer gebeurt kan het toeval of overmacht zijn, gebeurt het zo vaak als in de afgelopen jaren dan is dat kenmerkend voor hoe dit college functioneert.

Daadkracht ontbreekt.

Dit college heeft als boekhouders op de zaak gepast en ieder kleurrijk politiek voorstel dat de afgelopen jaren in Meppel is aangenomen is vanuit de raad gekomen.

Voorzitter, kijk naar de aanpak van kinderarmoede die in deze perspectiefnota staat. De SP is echt ontzettend blij dat dit onderwerp eindelijk op de politieke agenda staat en vindt ook dat de stappen in de nota noodzakelijk en goed zijn.

Het is een nieuwe manier van kijken naar armoedeproblematiek die hard nodig is. Weg met het taboe, de luiken open en kijken hoe je met een hele praktische aanpak op korte termijn acute problemen kunt oplossen en op lange termijn mensen de nodige begeleiding kunt geven.

Maar voorzitter, ook dit gebeurt nu omdat er vorig jaar op initiatief van de SP een voorstel is aangenomen om een Armoedepact op te zetten, niet omdat het college deze problematiek op de radar had en er actief iets aan wilde gaan doen.

Het is dus ontzettend mooi dat hier nu eindelijk werk van wordt gemaakt maar het is een voorbeeld van hoe al het kleurrijke initiatief vanuit deze raad moet komen en niet vanuit het college.

Voorzitter, we zijn blij dat het college nu ook inziet dat de bezuiniging op het minimabeleid ,waarbij het jeugdsportfonds is wegbezuinigd, een domme keuze was. De SP riep het begin 2015 al, inmiddels is het college er ook achter en wordt er met deze perspectiefnota weer ruimte gemaakt voor het jeugdsportfonds.

Het jeugdsportfonds is een mooi middel waardoor ieder kind in Meppel, ongeacht de dikte van de portemonnee van zijn of haar ouders, mee kan doen aan sport en het verenigingsleven.

We hopen dat partijen als de ChristenUnie en Partij van de Arbeid die de bezuiniging, op het jeugdsportfonds steunden, deze draai van het college nu ook volgen.

Maar voorzitter, het was niet alleen die roekeloze bezuiniging op het minimabeleid die ons pijn deed. Ook het mes dat in de cultuur is gezet heeft meer bloed doen vloeien dan ons lief is.

Vanuit financiële motieven heeft een meerderheid van deze raad besloten om stevig te bezuinigen op de culturele sector. De SP was van meet af aan tegen deze bezuiniging.

Onze fractie wil cultuur in alle vormen toegankelijk houden voor iedere Meppeler, ongeacht de dikte van de portemonnee. We willen geen eenheidsworst in het culturele aanbod en een beleid waarmee de inhoudelijke integriteit van cultuur gewaarborgd blijft.

Voorzitter, daar is geld voor nodig.

De bezuiniging op cultuur vindt plaats in meerdere tranches, dus verspreid over meerdere jaren, en we staan straks in 2018 voor de volgende bezuiniging van 125.000 euro.

Deze bezuiniging is nooit inhoudelijk gedreven maar ontstaan vanuit een financieel penibel oogpunt. Er was gewoon geld nodig en het college wilde dat bij de culturele sector halen.

Inmiddels gaat het beter met de gemeentelijke financiën en bukt de culturele sector nog altijd onder de bezuinigingen die van allerlei kanten op ze afkomen.

Wat de SP betreft zou het terecht zijn als het college deze bezuiniging gaat heroverwegen. Bezuinig niet om het bezuinigen maar om wat noodzakelijk is. Kijk of het mogelijk is om de bezuiniging van 125.000 euro in 2018 deels of helemaal te schrappen.

Het afbreken van voorzieningen is niet zo moeilijk, iets later weer opbouwen is veel moeilijker en vaak ook veel duurder.

Voorzitter, we dienen daarom een motie in en roepen het college op:
Om de bezuiniging op cultuur voor 2018 voor wat betreft de tweede
tranche te heroverwegen en dit te verwerken in de voorstellen rond de Programmabegroting 2018.

Voorzitter, niet alleen de toegankelijkheid van cultuur maar ook die van de zorg is voor de fractie van de SP ontzettend belangrijk.

Goede ondersteuning van inwoners is nodig zodat zij volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Een gemeentelijke voorziening voor mobiliteit bij geïndiceerde WMO-cliënten klinkt heel ingewikkeld maar maakt wel het verschil dat mensen, met wat voor beperking dan ook, zelfstandig op visite kunnen gaan bij hun familie terwijl ze dat anders niet kunnen.

Het gaat om de kwaliteit van leven voor de inwoners van Meppel.

Zoals bekend is er binnen de WMO-ondersteuning een eigen bijdrage voor veel voorzieningen.

Dit bedrag betalen mensen zodra ze gebruik maken van ondersteuning via de gemeente.

Voorzitter, wat de SP betreft moeten we zeer kritisch kijken naar deze verplichte bijdrage. Niet voor niets is dit nu al tijden een onderwerp van landelijke discussie.

Op zichzelf staand hoeft de eigen bijdrage niet eens te gaan om schrikbarend hoge bedragen.

Maar voorzitter, de gemeente is natuurlijk niet de enige die eigen bijdragen in rekening brengt.

Denk aan chronisch zieken die op 1 januari van ieder jaar al hun volledige verplicht eigen risico naar hun zorgverzekeraar moeten overmaken omdat ze er dan al doorheen zijn. De chronische ziekte leidt zo tot chronisch betalen.

Al die eigen bijdragen stapelen zich op. Wat voor de gemeente Meppel een klein bedrag lijkt, is zo bij elkaar toch een groot bedrag voor de zorgontvanger.

Voorzitter, het zou de SP veel waard zijn als we die eigen bijdrage kunnen verlagen en we roepen het college dan ook met een motie op:

Om, gebruik makende van het al opgestelde onderzoek eigen bijdrage, in te zetten op verlaging van de eigen bijdrage in de WMO en dit te verwerken in de voorstellen rond de Programmabegroting 2018

We hopen van harte dat we op deze manier de zorg toegankelijker en betaalbaarder maken voor de inwoners die simpelweg niet zonder ondersteuning kunnen.

Voorzitter, al met al zien we een perspectiefnota waarin het college, door de raad aangejaagd, eindelijk de goede dingen doet om armoede aan te pakken. Daar is de SP erg blij mee.

De laatste paar maanden van dit college kunnen echter nog beter en daarom is het goed om te zien dat er vanavond weer veel voorstellen door de raad zijn ingediend.

Toch blijft onze mening dat met dit college van de vertraging er te weinig kleur is gegeven aan Meppel, dat belangrijke stukken keer op keer te laat zijn aangeleverd en dat we straks vier jaar lang boekhouders als bestuurders hebben gehad.

Maar voorzitter, er is hoop: in Maart 2018 zijn er weer raadsverkiezingen.

Laat het vanaf dan tijd zijn voor een nieuwe, daadkrachtige en sociale politiek.

Een politiek waarbij mensen weer centraal staan.

Politiek waarbij menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit de kernwaarden zijn.

Er is een wereld te winnen en we beginnen in Meppel.

Reactie toevoegen

U bent hier