GemeenteRaadsverkiezingen 2018 SP Meppel

Voor jezelf, Voor elkaar

Foto: SP Meppel
schouders eronder

De SP is een partij van doeners. Te vaak wordt er in de politiek veel gepraat maar te weinig gedaan. In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat wij verder kijken dan de muren van het Stadhuis.

Samen met de inwoners van onze mooie gemeente hebben we laten zien dat sociaal beleid echt wel mogelijk is, als je het maar wil. Tegen het rechtse beleid in, hebben we successen behaald voor de mensen van Reestmond, is de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning verlaagd en is er een armoedepact opgericht.

De komende vier jaar willen we op die manier verder: sociale politiek, samen met de inwoners van onze gemeente.

Doet u mee?

Lijsttrekker: Xander Topma

In 2014 was ik voor het eerst lijsttrekker voor de SP in Meppel. Nu mag ik weer de kar trekken voor de tofste politieke club van Nederland.

Wij zijn een partij van aanpakkers. Dat laten we zien door iedere maand samen de straat op te gaan om daar in gesprek te gaan met de inwoners, juist ook buiten verkiezingstijd. Zo halen we belangrijke verhalen en ervaringen op. Daar gaan we dan mee aan het werk en zo bereiken we echt wat voor mensen.

Er wordt in de gemeenteraad ontzettend veel vergaderd. Andere partijen blijven daar in hangen en lijken te denken dat de werkelijkheid daar plaatsvindt. Wij laten ons leiden door de agenda van de inwoners, niet door de agenda van de politieke praatjes.

1. Xander Topma

Fractievoorzitter

Meer informatie

2. Esther Schut

Raadslid

Meer informatie

3. Machiel van Brussel

Duo-raadslid

Meer informatie

4. Gelmer van Dijk

Meer informatie

5. Jikkie Koopman

Meer informatie

6. Joke Lalkens-Boer

Meer informatie

7. Jeske Hoefman

8. Foppe-Jan de Boer

9. Johan Buwalda

10. Jan van Os

11. Harry Luehof

12. Marjanne Sanderus

13. Renee Vermeulen

14. Wim Oechies

15. Gert Esselbrugge

Wachtlijsten sociale huurwoningen fors inkorten

De wachttijd voor een sociale eensgezinswoning is op dit moment 6 jaar. Dat is veel te lang. De afgelopen jaren is er niet genoeg gebeurd om die wachtlijst in te korten. Hiervoor moeten we eindelijk serieus gaan bouwen zodat jongeren en mensen met een wat krappere beurs ook een plekje hebben om te wonen.

Snel studentenhuisvesting bouwen

Om de gemeente Meppel levendig te houden in de toekomst, is het belangrijk dat we jongeren weten te binden. Naast meer betaalbare huurwoningen moeten we daarom snel aan de slag met studentenhuisvesting. Als jongeren dan uit huis gaan of voor hun studie in Meppel willen wonen, hebben ze een plek waar ze voor een redelijk bedrag terecht kunnen.

We willen een poppodium in Meppel

De gemeente Meppel is een broedplaats voor muzikaal talent. Er is alleen geen plek waar dit structureel een podium heeft. In samenwerking met bestaande initiatieven zou de gemeente een plek beschikbaar moeten stellen waar een poppodium kan komen. Zo'n voorziening is goed voor de levendigheid en de ontwikkeling van lokaal talent.

Meer inzet en geld voor armoedebestrijding

De bestrijding van armoede kan en moet beter. Allereerst moeten de bezuinigingen van de afgelopen jaren worden teruggedraaid. Daarnaast moet er beter contact komen met organisaties en instellingen die iets met armoede te maken hebben. Zo zien we signalen sneller en voorkomen we dat mensen in de problemen komen.

Cultuur en kunst is van ons allemaal

De afgelopen is er fors bezuinigd op kunst en cultuur. Wij willen investeren in de kunst en cultuur van ons allemaal. Zo moet er plek zijn voor pop- en jongerencultuur, moeten lessen voor ieder kind toegankelijk zijn en steunen we de bibliotheek.

Alleen nog gasvrij bouwen

De situatie in Groningen heeft laten zien dat we niet langer kunnen vertrouwen op gas als brandstof voor onze huizen. Voor een duurzame toekomst moeten we daarom de keuze maken om woningen voortaan te bouwen zonder gasaansluiting. Duurzame energie moeten we juist stimuleren.

Geen eigen bijdrage meer voor zorg en ondersteuning

De gemeente vraagt nu nog een eigen bijdrage in de WMO. Dit betalen Meppelers als ze zorg en ondersteuning via de gemeente krijgen. Op initiatief van de SP is deze al verlaagd, de volgende stap is om de eigen bijdrage te schrappen. Geld mag nooit een drempel zijn voor mensen om goede zorg te ontvangen.

Investeren in veilige fietsroutes van dorp naar stad

Te vaak krijgen we te horen dat de fietsroutes vanuit de dorpen naar de stad niet veilig zijn. Ze zijn slecht verlicht waardoor bijvoorbeeld jongeren zich niet prettig voelen als zij 's nachts op de fiets terugkomen van het stappen. Dit is ontoelaatbaar en daar moeten we snel iets aan doen.

Openbaar vervoer verdient verbetering

Betaalbaar openbaar vervoer is van groot belang voor iedereen die geen eigen vervoer heeft. De stadsbus moet wat ons betreft ook de Nieuwveense landen en Nijeveen aandoen. Zo blijven de voorzieningen zoals het station, de supermarkten en ontmoetingsplaatsen bereikbaar voor studenten, ouderen en iedereen zonder eigen vervoer.

Zebrapaden terug in de binnenring

Onder de noemer 'shared space', zijn de zebra's grotendeels verwijderd uit het centrum van Meppel. Kwetsbare weggebruikers zoals ouderen hebben moeite om over te steken. Wat de SP betreft was het weghalen van de zebra's een verkeerde keuze en daarom moeten ze zo snel mogelijk weer terug.

De buurt is de schaal van de samenleving

Sociale wijken vergroten het leefgenot van de bewoners. Iedere wijk verdient daarom zijn eigen voorzieningen om de leefbaarheid te vergroten. Ook geven we wijkcentra en verenigingen meer ruimte om mooie activiteiten te organiseren voor de wijken.

De gemeente is van de inwoners

Bij grote projecten ziet de gemeente de inwoners te vaak als last dan als een bron om plannen beter te maken. Dit terwijl de mensen die in de gemeente wonen het best weten wat er in hun omgeving gebeurt. De gemeente moet daarom de inwoners serieus betrekken bij de vorming van nieuwe plannen.

Groenonderhoud terug op het oude niveau

Het groenonderhoud in de wijken is verslechterd door bezuinigingen. Wat de SP betreft is het de taak van de gemeente om dit goed te onderhouden, daar betalen inwoners nou eenmaal belasting voor. Daarom gaan we terug naar het oude niveau van onderhoud zodat de wijken er weer mooi bij komen te staan.

Programma

In ons verkiezingsprogramma wordt uiteengezet welke richting we op willen met Meppel, en wat er moet gebeuren om daar te komen.

Het verkiezingsprogramma geeft kort onze visie weer. Ben je op zoek naar meer concrete standpunten van de SP over een reeks aan onderwerpen? Kijk dan bij het kopje standpunten.

We gaan de strijd aan tegen armoede

In de afgelopen vier jaar zijn er op ons initiatief al de nodige maatregelen genomen om armoede terug te dringen. Op ons voorstel is bijvoorbeeld het Armoedepact opgericht. Dit is een eerste stap geweest om op een nieuwe manier naar armoedebeleid te kijken. Niet organisaties en regeltjes staan centraal maar de mensen die hulp nodig hebben.

Maar we zijn er nog niet. Armoede bestaat nog steeds binnen onze gemeente en nog steeds groeien er kinderen op die daardoor niet altijd dezelfde kansen krijgen als hun leeftijdsgenootjes. De komende vier jaar zetten we nog steviger in op een armoedebeleid dat is afgestemd op de mensen die hulp nodig hebben, dat uitgaat van de praktijk en niet van de gemeentelijke rompslomp en waardoor ieder kind volop mee kan doen aan de samenleving en zich kan ontwikkelen.

We kiezen voor echt betaalbare en goed onderhouden woningbouw

Iedereen moet binnen de gemeente kunnen wonen, of je portemonnee nou dik of dun is. Daarom is het belangrijk dat de voorraad sociale woningbouw weer op peil wordt gebracht. Door extra woningen bij te bouwen verkorten we wachttijden en maken ook jongeren kans op een woning. De woningen die bijgebouwd moeten worden hebben een maximum huurprijs van 500 euro zodat ze ook echt betaalbaar zijn. Huurdersverenigingen hebben een stevige positie in de totstandkoming van nieuw beleid.

Uiteindelijk gaat het om wijken met een gezonde mix tussen betaalbare woningen en woningen uit het duurdere segment. Door die mix krijg je kleurrijke wijken waarin mensen vanuit verschillende economische achtergronden met elkaar in aanraking komen. Dit versterkt de samenleving en de samenhang in de wijken.

 

Zorg gaat om mensen, niet om het geld

Marktwerking heeft geen plek in zorg en ondersteuning. We gaan altijd uit van de hulp die mensen nodig hebben. Als er regels en procedures in de weg staan terwijl iemand aantoonbaar beter wordt van een bepaalde actie dan moeten de regels wijken om hulp te kunnen bieden.

Geld mag nooit een drempel zijn om zorg en ondersteuning te ontvangen. In navolging van ons voorstel is in de afgelopen periode de eigen bijdrage in de WMO al flink verlaagd. In de komende periode willen we deze bijdrage helemaal afschaffen.

We houden jongeren in de gemeente

Door gebrek aan betaalbare woningen en aansprekende voorzieningen, raken veel jongeren uitgekeken op de gemeente Meppel. Dit terwijl we het juist moeten hebben van de combinatie van jong en oud. Wij vinden dit een kwalijke zaak en willen investeren in jongeren om zo de gemeente leefbaar te houden.

Dit betekent dat er naast betaalbare woonruimte ook meer voorzieningen moeten komen. Het is niet de gemeente die bedenkt wat er moet komen maar de jongeren worden hier zelf bij betrokken en krijgen inspraak in wat er moet komen. Wat ons betreft vindt dit zoveel mogelijk plaats op wijkniveau waardoor voorzieningen toegankelijk zijn en ook de toekomstige jongeren er iets aan hebben.

 

We kiezen voor cultuur die ons samenbrengt

Cultuur is er in vele vormen. Het zijn de exposities in locaties als de secretarie maar bijvoorbeeld ook de drummende kinderen bij Scala. Je kunt cultuur alleen aanschouwen of je kunt er ook actief aan deelnemen. Door met cultuur bezig te zijn, verruim je je blik en leer je op een andere manier naar de wereld te kijken. Daarom moet cultuur voor iedere Meppeler toegankelijk zijn.

Er moet voldoende geld zijn om op basisscholen muzieklessen te geven en om ieder kind in aanraking te laten komen met een instrument. Daarnaast zijn we pertinent tegen privatisering van Schouwburg Ogterop om te voorkomen dat de prijzen van toegangskaartjes fors stijgen. Ook jongeren- en popcultuur verdient een volwaardige plek binnen het gemeentelijk beleid. We zetten in op een permanente voorziening waar ruimte is voor popcultuur.

 

Veilig voelen in de eigen buurt

Het is verschrikkelijk als je je niet veilig voelt in je eigen huis en wijk. Het is daarom van groot belang dat de sociale samenhang in buurten sterk is. Signalen worden daardoor sneller gedeeld en het is aan de gemeente en wijkagenten om die signalen serieus te nemen er mee aan de slag te gaan.

Goed contact tussen de wijkagent en de buurtbewoners is essentieel. Agenten moeten daarom meer tijd krijgen om de wijk in te gaan.

We willen een toekomst die duurzaam is

We kunnen er niet onderuit dat we stappen moeten zetten voor een groenere samenleving. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie in en moet met concreet beleid komen. Dit begint bij het verduurzamen van panden die in gemeentelijk bezit zijn. In samenspraak met woningcorporaties moeten er snel stappen worden gezet om huurwoningen te isoleren en duurzamer te maken.

Door middel van een gunstige duurzaamheidslening worden huizenbezitters en bedrijven gestimuleerd om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Isoleren wordt hierdoor beloond omdat het geld bespaart en het woongenot vergroot.

Hier doen we het samen

De samenleving kan niet zonder inwoners die zich op allerlei manieren inzetten voor elkaar. Of ze nu verzameld zijn in verenigingen, activiteiten organiseren in hun wijkcentrum, of gewoon af en toe een kopje koffie drinken met de oudere buurvrouw, we hebben elkaar nodig. De gemeente moet doet sterk ondersteunen om zo nog meer initiatieven tot bloei te laten komen.

De gemeente moet ook meer luisteren naar inwoners en beter met ze praten. De inwoners maken de samenleving en hebben dus een bepalende plek in de totstandkoming van beleid. Bij belangrijk beleid moet er altijd een moment zijn voor serieuze inspraak.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website