h
Verkiezingsprogramma

Duurzaam en eerlijk

We kunnen niet om het klimaatprobleem heen en ook Meppel moet hard aan het werk met verduurzaming. Landelijk is het klimaatbeleid nog steeds oneerlijk: terwijl de grote vervuilers als Shell en KLM niks in de weg wordt gelegd en klimaatsubsidies vooral naar de mensen gaan die al veel geld hebben, krijgen gewone mensen te maken met hoge kosten en andere negatieve effecten van maatregelen. In Meppel willen we dat anders doen. In de afgelopen periode zijn SP-voorstellen aangenomen die ervoor zorgen dat voor duurzaamheid de grote vervuilers en breedste schouders juist meer betalen. Ook worden er door ons initiatief prestatieafspraken gemaakt voor verduurzaming van industrie in onze gemeente.

Landelijk hebben al meer dan een half miljoen mensen te maken met energiearmoede. Zij zijn meer dan 10% van hun inkomen kwijt aan de energielasten en zitten in de kou of douchen minder om hun rekening te kunnen betalen. Deze mensen wonen vaak in slecht onderhouden corporatiewoningen waar nog steeds enkel glas in zit. Om hun situatie te verbeteren, kosten te verlagen en de meeste energiewinst te behalen, moet het isoleren van deze woningen de hoogste prioriteit krijgen bij verduurzaming. Een voorstel van de SP om daarvoor te zorgen is aangenomen maar de komende periode moet dit nog verder worden uitgewerkt. Met deze uitgangspunten en plannen maken we Meppel snel energieneutraal maar zorgen we er wel voor dat dit op een eerlijke manier gebeurt.

Hoe gaan we dit doen?

 • Het verduurzamen van de slechtst onderhouden woningen heeft de hoogste prioriteit. In de praktijk zijn dit de sociale huurwoningen. Hier is de grootste winst te behalen in energie en geld voor de bewoners. Van de woningcorporaties wordt een concreet plan gevraagd hoe zij dit gaan doen en waar nodig helpt de gemeente met een energiefonds.
 • Alle geschikte daken worden volgelegd met zonnepanelen, te beginnen met gemeentelijk vastgoed en daken van corporatiewoningen. Bewoners profiteren van de opbrengst en de energieopwekking door middel van aansluiting bij een lokale energiecoöperatie van en voor huurders.
 • Op initiatief van de SP hebben we in Meppel het uitgangspunt dat de grootste vervuilers het meeste betalen aan klimaatmaatregelen. Met dat uitgangspunt verdelen we de lasten op een eerlijke manier waardoor lokale belasting voor inwoners niet hoeft te stijgen. We committeren ons aan de doelstelling om als gemeente in 2040 energieneutraal te zijn maar doen dit binnen de huidige begroting. Mocht het nodig zijn dan is een verhoging van de OZB de meest logische stap omdat op die manier lasten eerlijk worden verdeeld naar draagkracht.
 • Net als alle andere gemeenten moet Meppel van het gas af. Wie niet financieel in staat is dat zelf te betalen moet worden geholpen met een renteloze gemeentelijke lening. Zo halen we klimaatdoelstellingen maar storten we geen inwoners in de problemen.
 • Voor elke boom die gekapt wordt, worden binnen een half jaar twee bomen aangeplant.
 • Natuur moet worden beschermd tegen economische belangen. Uitbreiding van de haven kan daarom alleen plaatsvinden als dit aantoonbaar geen negatieve effecten heeft op de natuurlijke leefomgeving.
 • Met taxibedrijven, vervoersdiensten en koeriersdiensten worden bindende afspraken gemaakt om het wagenpark te vergroenen.
 • Het eigen wagenpark van de gemeente wordt zo snel mogelijk volledig elektrisch.
 • Om bijplaatsing bij containers te voorkomen en mensen tegemoet te komen die niet zelf grofvuil kunnen wegbrengen, plaatst de gemeente een aantal keer per jaar containers in de wijken waar bewoners terechtkunnen met hun groot afval.
 • De SP is voor een vast afvaltarief en tegen betalen per zak (DIFTAR). Niet iedereen heeft de mogelijkheid tot afvalscheiding (hoogbouw), de mogelijkheid om lang afval te bewaren of is, zoals ouderen, niet fysiek in staat om zware zakken te tillen waardoor ze vaker naar de container gaan. Ook zorgt DIFTAR voor afvaldumping en vervuiling van recyclebaar afval.
 • Volgens de huidige inzichten is nascheiding van afval minder duurzaam en kost het uiteindelijk meer geld voor inwoners. We houden daarom voor nu vast aan het huidige systeem van afval scheiden. Mocht dit veranderen en nascheiding qua duurzaamheid en financiën voordeliger worden dan kan dit alsnog een goed alternatief zijn.
 • Parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk waterdoorlatend aangelegd. Hiermee bestrijden we hittestress (schadelijke verhoging van warmte door bijv. veel bestrating) en houden we tegelijkertijd met voldoende parkeerplekken het centrum van Meppel, Nijeveen en de wijken bereikbaar.
 • De wijk Nieuwveense Landen kampt al jaren met problemen rond de biomassacentrale, het warmtenet en MeppelEnergie. Overlast en storingen komen geregeld voor en de tarieven zijn te hoog. In plaats van naast de bewoners te gaan staan om problemen op te lossen, liet de gemeente ze in de steek. De gemeente moet een meerderheidspositie nemen in MeppelEnergie en de structuur omvormen zodat bewoners medezeggenschap krijgen als er besluiten worden genomen. Niet vermarkten met risico op hogere tarieven en nog minder invloed maar juist democratiseren en als gemeente de verantwoordelijkheid nemen voor je inwoners.

U bent hier