h
Verkiezingsprogramma

Samen met inwoners

Inwoners weten het best wat er leeft in hun buurt en wat de praktische problemen zijn waar ze tegenaan lopen. Laat ze dan ook meepraten- en beslissen over de oplossingen voor die problemen. We hebben te vaak gezien dat de gemeente de eigen inwoners maar als lastig ervaart in plaats van een kans om plannen beter te maken. De SP vindt dat de overheid naast de inwoners moet staan in plaats van er tegenover. Te vaak is de gemeente nog onbetrouwbaar als het gaat om afspraken met inwoners, bedrijven en verenigingen. Dit moet absoluut beter.

Initiatieven vanuit bewoners moeten worden geholpen door de gemeente. Dit kan door koppelingen te maken met verenigingen en bedrijven die in de wijken en dorpen aanwezig zijn of met financiële ondersteuning maar in sommige gevallen ook door zelf niet de belemmerende partij te zijn die ontwikkelingen in de samenleving tegenhoudt.

Hoe gaan we dit doen?

  • Klachten worden serieus genomen door de gemeente en feedback wordt actief opgehaald. Klachten worden voortaan gezien als kans om te verbeteren. Alleen zo kan maatwerk ook echt maatwerk worden.
  • De gemeente laat zich bij het vormen van nieuw beleid adviseren door ervaringsdeskundigen.
  • Als de gemeente een bewonersparticipatietraject opstart, zorgt zij ervoor dat van tevoren precies duidelijk is welke invloed de bewoners kunnen hebben. Daarmee worden verwachtingen helder en draagt de gemeente niet onbedoeld bij aan een vergroting wantrouwen in de richting van de overheid en instanties.
  • De gemeente gaat onderzoek doen naar manieren om moeilijker te bereiken delen van de Meppeler bevolking ook te betrekken bij burgerparticipatie.
  • De gemeente gaat bij subsidieaanvragen van zorg- en welzijnsorganisaties ook als criterium de samenwerking met bewonersinitiatieven in de buurt meenemen. Hierbij kan gedacht worden aan het delen van ruimtes en contacten, organisatorische hulp, vrijwilligerstrainingen, etc.
  • Hoe onze gemeente in de toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. Bij belangrijke besluiten over het bouwen van woningen of wegen of andere voorstellen die voor de gemeente ingrijpend zijn, krijgen bewoners altijd het eerste en het laatste woord. Doordat mensen vooraf betrokken worden bij het maken van de plannen en achteraf hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld in een bindend referendum.

U bent hier