h
Verkiezingsprogramma

Veilige wijken en verkeer

In je eigen huis en wijk wil je je veilig voelen. Dat begint met omkijken naar elkaar en goede sociale contacten maar er is meer voor nodig in het geval van criminaliteit en overlast. Daarvoor is het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de wijkagenten en de buurten. Zij moeten een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor bewoners zodat problemen snel worden herkend en opgelost. BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn geen oplossing voor een tekort aan agenten en mogen dus ook niet worden ingezet voor politiewerk.

Veilig verkeer begint met aandacht voor de meest kwetsbare weggebruikers. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat de zebrapaden weer terug zijn gekomen op veel plekken in de binnenstad. Bij toekomstige herinrichting van wegen zorgen we voor zo veilig mogelijke oplossingen voor fietsers en voetgangers. Dit doen we in nauwe samenspraak met de omwonenden en weggebruikers.

Hoe gaan we dit doen?

  • De wijkagenten komen op vaste momenten in de wijkcentra en dorpshuizen voor spreekuren. Hiermee verlagen we de drempel voor inwoners om ze te spreken en komen problemen in de buurten sneller aan het licht.
  • Meer BOA’s zijn geen oplossing voor minder agenten. In plaats van extra BOA’s in te huren, zetten wij dat geld liever in voor beter contact tussen de wijkagenten en de buurten.
  • BOA’s worden niet extra bewapend en politietaken horen bij de politie thuis. De landelijke bezuinigen bij de politie zijn geen reden om vervolgens handhavers meer bevoegdheden te geven. We zetten in op verdere integratie en samenwerking tussen handhaving en politie en maken het voor BOA’s mogelijk om door te stromen.
  • In de stad en in ieder dorp komt met Oud en Nieuw één vaste plek waar vuurwerk mag worden afgestoken. Zo maken we de jaarwisseling veiliger en gezonder maar hebben mensen wel de kans om zelf vuurwerk af te steken als zij dat willen.
  • De voordelen van extra vaste camera’s in het centrum, wegen niet op tegen de impact op privacy. Met bijv. bodycams hebben agenten nu voldoende mogelijkheden om in probleemsituaties beelden vast te leggen. Dit willen wij niet uitbreiden.
  • Na jaren van politiek gesteggel moet de fietstunnel bij de Reeststouwe er eindelijk komen. Hiermee verbinden we de scholencampus Ezinge op een veilige manier met de overkant van het spoor. Hoewel het grootste deel van de rekening door ProRail moet worden betaald, kan dit niet zonder bijdrage vanuit de gemeente. Met lobby bij het rijk moet de gemeentelijke bijdrage zo laag mogelijk zijn.
  • Goed fietsverkeer en autoverkeer kunnen hand in hand gaan als er goed beleid wordt gevoerd. Dat is geen kwestie van verdeling van geld maar van aandacht. Vrijliggende fietspaden als norm bij nieuwe bestrating is bijvoorbeeld veiliger en beperkt niet de bereikbaarheid met de auto. Daarnaast worden fietsers extra beschermd op (onoverzichtelijke) kruisingen. Dit kan door verkeerslichten anders in te stellen (gelijktijdig groen voor alle fietsers) of te zorgen voor vrije banen met voldoende opstelruimte voor de fietsers. Drukke wegen waar nog geen vrijliggende fietspaden zijn aangelegd worden een 30-kilometerzone. Drukke fietspaden worden verbreed. In het centrum komen meer plekken om fietsen te stallen.
  • Alle buurten in de gemeente zijn bereikbaar met een vorm van openbaar en/of publiek vervoer. Als het OV-bureau Groningen Drenthe besluit dat ze bushaltes willen opheffen, moet dit eerst aan de betreffende wijk worden voorgelegd.

U bent hier